Основни подаци

Параћин је прво среско место у Србији 19. века које је добило савремену јавну грађанску апотеку.

Апотека Параћин 1874Прве вести о почецима рада на томе остварењу имамо из средине 1872. године, када је Карло Ерлих, дипломирани апотекар, сарадник београ-дског апотекара Ивана Милу-тиновића, поднео молбу за оснивање апотеке у Параћину. Након 2 године, 11. августа 1874. године основана је прва апотека у Параћину. Данас Апотека Параћин постоји као самостална здравствена уста-нова која је 2014. године прославила знача-јан јубилеј а то је 140 година постојања.